Användarvillkor

Sweddings är en digital plattform, där blivande brudpar och bröllopsleverantörer möts. Bröllopsleverantörer ges möjlighet att visa, informera om, saluföra och sälja sina Produkter och Tjänster via Plattformen, och blivande brudpar ges möjlighet att söka, finna och köpa Produkter och Tjänster som bröllopsleverantören erbjuder.

Dessa Användarvillkor (“Villkor”/”Villkoren”), tillsammans med Vår integritetspolicy, och eventuellt övriga policys som finns tillgängliga på vår webbplats (www.sweddings.se) innehåller de villkor enligt vilka Sweddings erbjuder Dig tillgång till Sweddings webbplats, och övriga verktyg (“”Tjänster”/Tjänsterna”) Vi erbjuder. Alla Våra policys, inklusive Integritetspolicy, utgör en del av detta Användaravtal.

Du hittar vår integritetspolicy här [https://sweddings.se/privacy-policy/].

Genom att använda Tjänsterna godkänner Du dessa Villkor och övriga policys. Om Användaren inte godkänner Villkoren är det inte tillåtet att använda Våra Tjänster.

Användaren av Plattformen uppmanas att läsa detta dokument noggrant.

Allmänt

Plattformen tillhandahålls av Sweddings AB (www.sweddings.se) med organisationsnummer 559451-5560, härmed kallad “Sweddings”, “Plattform/Plattformen”, “Tjänsten”/”Tjänsterna”, “Oss”, “Vår/a” eller “Vi”.

En Användare är den som interagerar med Plattformen på något sätt.

En Leverantör är den som erbjuder sin(a) Produkt(er) och/eller Tjänst(er) via Sweddings.

En Intressent är den som har ett intresse för en Leverantör och dennes Produkt(er) och/eller Tjänst(er).

Sweddings är medlare av Leverantörens Produkt(er) och/eller Tjänst(er).

Sweddings äger inte de Produkter och Tjänster som listas och är inte part i avtal mellan Leverantör och Intressent. Eventuella köpeavtal ingås alltså direkt mellan Leverantör och Intressent.

Uppgifter till tillhandahållaren av Plattformen:
Sweddings AB
559451-5560
Plockerotegatan 281
422 57, Hisings Backa
Sverige
Kontakt: info@sweddings.se
Telefonnummer: 070-974 08 31

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor när som helst, utan föregående meddelande. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande när Villkoren ändras. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med Villkoren eftersom eventuella ändringar är bindande för Användaren.

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta info@sweddings.se.

För vem gäller Användarvillkoren?

Villkoren gäller för samtliga Användare av Plattformen. Alltså både privatpersoner och företag, oavsett om Användaren navigerar fritt på sidan, ämnar köpa en Produkt eller Tjänst av en Leverantör eller om Användaren annonserar Produkt(er) och/eller Tjänst(er).

Observera att vissa bestämmelser i dessa Villkor endast gäller vissa Användare. Sådana begränsningar nämns alltid uttryckligen. I avsaknad av sådana begränsningar gäller Villkoren för samtliga Användare av Plattformen.

Innehållet på Plattformen

Såtillvida det inte annars anges eller tydligt framgår, ägs eller tillhandahålls allt innehåll tillgängligt på denna Plattform av Sweddings eller dess Leverantörer.

Sweddings gör sitt yttersta för att säkerställa att innehållet som tillhandahålls på Plattformen inte bryter mot tillämplig lag eller tredjepartsrättigheter. Det kan dock inte alltid vara möjligt att uppnå ett sådant resultat. I sådana fall, utan att det påverkar några lagliga rättigheter för Användaren att hävda sina rättigheter, uppmanas Användaren vänligen att rapportera relaterade klagomål med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i dessa Villkor.

Acceptabel användning

Denna Plattform och Tjänster som erbjuds av Sweddings får endast användas inom ramen för vad de tillhandahålls för, enligt dessa Villkor och tillämplig lag.

En Användare är ensamt ansvarig för att säkerställa att dennes användning av Plattformen inte bryter mot någon tillämplig lag, förordning eller tredje parts rättigheter. Därför förbehåller sig Sweddings rätten att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda Våra legitima intressen, inklusive att neka Användare tillgång till denna Plattform, avsluta medlemskap, rapportera eventuella missförhållanden som utförs på denna Plattform till behöriga myndigheter – såsom domstolar eller förvaltningsmyndigheter – när Användare deltar eller misstänks delta i någon av följande aktiviteter:

  • bryta mot lagar, förordningar och/eller dessa Villkor;
  • kränka tredje parts rättigheter;
  • betydligt skada Sweddings legitima intressen;
  • förolämpa Sweddings eller någon tredje part.

Rättigheter avseende innehållet på Plattformen

Sweddings innehar och förbehåller sig alla immateriella rättigheter för sådant innehåll som inte tillhör Leverantören. Användaren får därför inte använda sådant innehåll på något sätt som inte är nödvändigt eller underförstått.

I synnerhet, men utan begränsning, får Användaren av Plattformen inte kopiera, ladda ner, dela (utöver de nedan angivna gränserna), modifiera, översätta, omvandla, publicera, sända, sälja, sublicensiera, redigera, överföra/tilldela till tredje parter eller skapa derivata verk från innehållet tillgängligt på denna Plattform, eller tillåta någon tredje part att göra så genom Användaren eller deras enhet, även utan Användarens vetskap.

Där det uttryckligen anges på denna Plattform, får Användaren ladda ner, kopiera och/eller dela innehåll som är tillgängligt genom denna Plattform för sitt eget personliga och icke-kommersiella bruk, förutsatt att upphovsrättsangivelserna och alla andra angivelser som begärs av Sweddings korrekt genomförs. Eventuella tillämpliga lagstadgade begränsningar eller undantag från upphovsrätten förblir opåverkade.

Köpprocess

Ett köp eller en beställning sker utanför Plattformen genom att en Intressent kontaktar en Leverantör på något av de sätt som Leverantören angivit på den personliga sidan.
Leverans av Produkt(er) och/eller Tjänst(er)
Leverans av en Intressents beställning av Produkt(er) och/eller Tjänst(er) sker på sätt som Leverantör och Intressent överenskommer.

Sweddings ansvarar inte för någon del i leveransen. Om du som Intressent upplever att någonting gått fel vid leverans av Produkt(er) och/eller Tjänst(er) ber vi dig att kontakta Oss på info@sweddings.se. Vi vidtar då åtgärder som Vi anser lämpliga.

Plattformen

För att säkerställa att Plattformen håller en god standard behöver Vi med jämna mellanrum genomföra underhåll på Plattformen. Det kan innebära att Plattformen under kortare stunder inte är tillgänglig för Användaren. Naturligtvis försöker Vi att i så stor utsträckning som möjligt genomföra sådant arbete under tider som inte påverkar Användaren.

Sweddings är inte ansvarig för några data en Användare förlorar på grund av en funktionsstörning på Plattformen eller för några följdskador som uppstår till följd av sådan dataförlust. Du bör alltid hålla en säkerhetskopia av all information du delar på Plattformen.

Tillgång till externa resurser

Genom Plattformen kan Användare få tillgång till externa resurser som tillhandahålls av tredje parter. Användaren erkänner och accepterar att Sweddings inte har någon kontroll över sådana resurser och är därför inte ansvarig för deras innehåll och tillgänglighet.

Villkor som gäller för eventuella resurser som tillhandahålls av tredje parter, inklusive de som gäller för eventuellt beviljande av rättigheter i innehåll, följer av varje sådan tredje parts villkor eller, i deras frånvaro, tillämplig lagstiftning.

E-mail och notifikationer

Genom att skapa ett konto på Sweddings, eller på andra sätt interagera med Plattformen, accepterar Användaren att Vi skickar nyhetsbrev och andra notiser gällande Våra Tjänster, som Vi anser kan vara av intresse. Det kan inkludera erbjudanden, inspiration och länkar till tredje part. Som Användare av Plattformen, kan Du välja att inte längre motta e-mail eller notifikationer från Oss. För att inte längre motta e-mail från Oss, vänligen skicka ett e-mail till oss på info@sweddings.se.
Observera! Som Leverantör med ett aktivt medlemskap på Sweddings, är det inte möjligt att neka e-mail kopplade till Ditt medlemskap.

Personuppgifter

Både Sweddings och Leverantörer behandlar personuppgifter för Intressenten (till exempel men inte begränsat till namn, e-postadress och leveransadress) och anses vara separata och oberoende personuppgiftsansvariga för Intressentens personuppgifter.
Det innebär att varje part är enskilt ansvarig för de personuppgifter de behandlar vid medling och tillhandahållandet av Produkt(er) och/eller Tjänst(er) via Plattformen.

Om Sweddings och Leverantör dock anses vara gemensamma personuppgiftsansvariga för Intressentens personuppgifter, och om Sweddings blir stämd, bötfälld eller annars drabbas av utgifter på grund av något som Leverantören har gjort som gemensam personuppgiftsansvarig för Intressentens personuppgifter, går Leverantören med på att skadeslösa Sweddings för de kostnader som uppstår i samband med Leverantörens behandling av Intressentens personuppgifter.

Vill du läsa mer om hur Vi behandlar personuppgifter? Du hittar Vår integritetspolicy här [https://sweddings.se/privacy-policy/].

Diskriminering

För Oss är det viktigt att samtliga Användare känner sig välkomna på Plattformen. Vi har ett strikt förbud mot diskriminering av Användare som kan basera sig på ras, hudfärg, religion, kön, nationellt ursprung, släkt, etnicitet, funktionshinder, civilstånd, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, ålder eller någon annan egenskap. Sådan diskriminering inkluderar, men är inte begränsad till, vägran att tillhandahålla Produkt(er) och/eller Tjänst(er) eller annat beteende som felaktigt tar hänsyn till dessa egenskaper. Förbudet omfattar även publicering av diskriminerande innehåll på Plattformen. Vi kommer, efter eget gottfinnande, att vidta åtgärder för att efterleva denna policy. Om du som Användare upplever diskriminering, vänligen kontakta Oss på info@sweddings.se, så att Vi kan undersöka och vidta lämpliga åtgärder.

Om Vi anser att en Användare agerat i strid med denna diskrimineringsklausul, har Vi rätt att avbryta tillgången till Plattformen för Användaren.

För Leverantören

Allmänt

För att teckna medlemskap på Plattformen behöver Leverantören vara godkänd för F-skatt.

För att skapa ett konto, teckna medlemskap, erbjuda Tjänst(er) och/eller Produkt(er) eller på något sätt använda Plattformen måste Leverantören vara 18 år eller äldre. Minderåriga under 18 och minst 13 år får endast använda Plattformen genom ett konto som ägs av en förälder eller vårdnadshavare med deras tillstånd och under deras direkta övervakning. Barn under 13 år är inte tillåtna att använda Plattformen. Som vårdnadshavare är Du ansvarig för all kontoaktivitet som utförs av en minderårig.

Leverantörens konto

För att använda Plattformen och erbjuda Produkt(er) och/eller Tjänst(er) på Plattformen behöver Leverantören registrera sig genom att skapa ett konto hos Sweddings. Du behöver själv tillhandahålla all nödvändig information på ett komplett, korrekt och sanningsenligt sätt. Att lämna falsk eller på något sätt felaktig information kan leda till avstängning från Plattformen.

Leverantören är ensamt ansvarig för all aktivitet på kontot. Leverantören garanterar personligen att denne har behörighet att godkänna Villkoren på företagets vägnar.

Leverantören är ansvarig för att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella och säkra. Av denna anledning måste Leverantören välja ett lösenord som uppfyller de högsta standarderna för styrka som krävs av Plattformen.

Leverantören är fullt ansvarig för all aktivitet som sker under dennes användarnamn och lösenord.

Leverantören är skyldig att omedelbart och otvetydigt informera Sweddings via kontaktuppgifterna som anges i detta dokument, om denne tror att personlig information, inklusive men inte begränsat till användarkonton, åtkomstbehörigheter eller personuppgifter, har blivit kränkta, otillbörligt avslöjade eller stulna.

Leverantörens användning av Sweddings

Genom att teckna ett konto och betala medlemsavgiften beviljar Vi Leverantören en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och oåterkallelig licens för att använda Plattformen.

Genom att använda Sweddings och någon av de Tjänster Vi erbjuder godkänner Leverantören att inte bryta mot några lagar i samband med användningen. Detta inkluderar alla lagar som kan gälla Dig. Det är Leverantörens ansvar att skaffa eventuella tillstånd eller licenser som krävs och att uppfylla tillämpliga juridiska krav.

Du ansvarar för att betala alla avgifter till Sweddings. Leverantören är också ensamt ansvarig för tillämpliga skatter för eventuella köp eller försäljningar som genomförs via Sweddings.

Leverantörens innehåll

Leverantören uppmanas att vara tydlig i sin kommunikation kring de Tjänster och Produkter som erbjuds. Leverantören ansvarar ensam för att ladda upp bilder och text som är korrekt och som återspeglar verksamheten på ett korrekt sätt.

Innehåll som Leverantören laddar upp på Plattformen tillhör Leverantören. Vi gör inga anspråk på det, vilket inkluderar allt Leverantören postar på Plattformen, inklusive men inte begränsat till användarnamn, profilbilder, foton, beskrivningar, recensioner, kommentarer, videor, eller annat kopplat till Leverantörens konto, Tjänst(er) och/eller Produkt(er).

Leverantören är ensamt ansvarig för innehållet som denne laddar upp och publicerar på Plattformen. Sweddings tar inte något ansvar för Leverantörens innehåll. Genom att ladda upp material försäkrar Leverantören att alla nödvändiga rättigheter till alla delar av innehållet innehas och att Leverantören inte bryter mot eller kränker någon tredje parts rättigheter genom att ladda upp innehållet.

När en Leverantör laddar upp innehåll på Sweddings, beviljar Leverantören Oss en licens att använda det. Vi gör inget anspråk på ägandet av Leverantörens innehåll, men Vi har Leverantörens tillstånd att använda det, till exempel för marknadsföringsändamål. Vidare har vi rätt att modifiera det på ett sådant sätt att det ser bra ut för potentiella Intressenter.

Genom att ladda upp material på Plattformen garanterar Leverantören att inget material är falskt, vilseledande, kränkande, hotfullt, pornografiskt, ärekränkande, obscent, vulgärt eller på annat sätt en överträdelse av någon del av dessa Villkor.

Marknadsföring för Leverantören

Leverantör som är medlem godkänner att Vi marknadsför Leverantören, dess verksamhet och Produkt(er) och/eller Tjänst(er). Marknadsföringen sker på sätt som bestäms av Sweddings. Vi tar beslut kring mängden marknadsföring som genomförs varje månad, av vilka Leverantörer marknadsföring sker och hur marknadsföringen ska utformas.

Sweddings garanterar inte att Leverantören får sina tjänster sålda via Plattformen.

När en Leverantör tecknar medlemskap ingår ett (1) styck inlägg och en (1) story på Instagram. Detta publiceras 7-14 dagar efter att medlemskapet tecknats. Inlägget ligger kvar så länge Leverantören innehar ett aktivt medlemskap på Plattformen. Story ligger uppe i tjugofyra (24) timmar från publicering.

Medlemskap för Leverantören

Som medlem på Sweddings väljer en Leverantör mellan medlemskap på en (1) eller tolv (12) månader. Oavsett vilket medlemskap Leverantören väljer har denne tillgång till att exponera Produkt(er) och/eller Tjänst(er) på Plattformen under en personlig sida, tillhörande Leverantören.

Avgifter för Leverantören

Som medlem på Sweddings åtar sig Leverantören att betala medlemsavgift. Om denne väljer löpande månadsabonnemang är avgiften 199 kr/månad exkl. moms, alternativt för ett löpande årsabonnemang är avgiften 2199 kr/år exkl. moms.

Betalning för Leverantören

Betalning för medlemskapet sker via faktura med trettio (30) dagars förfallodatum. Fakturan skickas via mail till den mailadress du använt vid registrering av ditt konto.”

Ångerrätt för Leverantören

Efter ingåendet av ett medlemskap för en Leverantör finns ingen möjlighet till återkallelse.

Uppsägning för Leverantören

Uppsägningstiden är en (1) månad för samtliga medlemskap.

Avslutande av Leverantörens konto & borttagning av uppgifter

En Leverantör kan när som helst välja att avsluta medlemskapet hos Sweddings, det görs genom att skicka ett e-mail till info@sweddings.se. När kontot avslutas är Leverantören skyldig att betala eventuella utestående betalningar och eventuell medlemsbetalning som gjorts kommer inte att återbetalas.

Sweddings har rätt att avsluta eller suspendera kontot när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive brott mot Villkoren. Om kontot avslutas ger det inte rätt till återbetalning. Om Vi avslutar kontot kan information som laddats upp av Leverantören eller annan information som är associerad med kontot gå förlorad.

Avstängning och/eller borttagning av kontot ger inte Leverantören rätt till några anspråk på ersättning, skadestånd eller återbetalning. Suspension eller borttagning av konto på grund av orsaker som kan hänföras till Leverantören befriar inte denne från att betala eventuella medlemsavgifter.

Garantier, begränsning av ansvar & skadestånd

Det är möjligt att interagera med andra via Plattformen. Vi granskar dock inte användare (Intressent eller Säljare) på Plattformen annat än för att uppfylla vissa efterlevnads- och juridiska skyldigheter, och Användaren befriar Oss från allt ansvar relaterat till interaktioner med andra. Vänligen var försiktig!

Intressenten förstår att Sweddings inte erbjuder eller säljer någon av de Produkter och Tjänster som visas på Plattformen. Vi tillhandahåller Plattformen där Produkter och Tjänster listas och säljs direkt av Leverantören. Av den anledningen ger Sweddings inga garantier om deras kvalitet, säkerhet, äkthet eller deras laglighet. Alla juridiska anspråk relaterade till en Produkt eller Tjänst som Intressenten köper måste riktas direkt mot Leverantören av Produkten eller Tjänsten. Du befriar Sweddings från alla anspråk relaterade till Produkter och Tjänster som säljs via Plattformen.

Vi är inte ansvariga för exaktheten, upphovsrättslig överensstämmelse, laglighet eller anständighet i innehåll som laddats upp och publicerats av en Leverantör. Användaren befriar oss från allt ansvar relaterat till innehåll som inte publicerats av Oss.

Under inga omständigheter ska Sweddings vara ansvarig för direkta eller indirekta skador, förlorade vinster, eller skador av något slag som uppstår från exempelvis men inte begränsat till oförmågan att använda Plattformen, för något beslut gjort eller åtgärder tagna på Plattformen. Användaren har inte rätt att göra anspråk på skadestånd mot Sweddings (eller någon fysisk eller juridisk person som handlar på dess vägnar). Men naturligtvis hoppas vi att detta aldrig kommer att hända!

Tvister mellan Leverantör och Intressent

Om det uppstår en tvist mellan en Leverantör och Intressent gällande Produkt(er) och/eller Tjänst(er) som medlats via Sweddings, uppmanar Vi Leverantören att kontakta Intressenten och göra sitt yttersta för att lösa det. Om detta inte är möjligt, vänligen kontakta Oss på info@sweddings.se och vi kommer då att försöka vägleda Dig. Sweddings kommer inte att göra bedömningar avseende juridiska frågor eller krav och Vi har ingen skyldighet att lösa några tvister.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol (Göteborg).

Betalning för eventuella tvister ska betalas av varje part separat.

Kontaktinformation

Vi gör vårt yttersta för att uppfylla dina förväntningar, men vi garanterar inte en Plattform utan fel eller brister. Du behöver veta att du använder vår plattform på egen risk. Hittade du några fel? Vänligen kontakta oss på info@sweddings.com.

Om du har några frågor om Villkoren eller hittat något som Du anser är felaktigt, vänligen mejla Oss på info@sweddings.se.

Dessa Villkor är framtagna av en jurist och uppdaterades senast den 28 november 2023.