Integritetspolicy

Sweddings värnar om din personliga integritet och det är viktigt för Oss att Dina personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Samtidigt är Vår behandling av personuppgifter viktig för att möjliggöra tillhandahållandet av en Plattform som uppfyller Användarens förväntningar. Vi gör Vårt yttersta för att vara öppna med Vår behandling av personuppgifter. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda Dina personuppgifter och för att säkerställa att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Användaren av Plattformen uppmanas att läsa denna Integritetspolicy noggrant för att få en tydlig bild av hur Vi samlar in, använder och behandlar Dina personuppgifter.

Allmänt

Plattformen tillhandahålls av Sweddings AB (www.sweddings.se) med organisationsnummer 559451-5560, härmed kallad “Sweddings”, “Plattform/Plattformen”, “Tjänsten”/”Tjänsterna”, “Oss”, “Vår/a” eller “Vi”.

En Användare (“Du”/”Dig”) är den som interagerar med Plattformen på något sätt.

En Leverantör är den som erbjuder sin(a) Produkt(er) och/eller Tjänst(er) via Sweddings.

En Intressent är den som har ett intresse för en Leverantör och dennes Produkt(er) och/eller Tjänst(er).

Sweddings är medlare av Leverantörernas Produkt(er) och/eller Tjänst(er).

Uppgifter till tillhandahållaren av Plattformen:

Sweddings AB
559451-5560
Plockerotegatan 281
422 57, Hisings Backa
Sverige
Kontakt: info@sweddings.se

Vi förbehåller oss rätten, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna Integritetspolicy (“Policy”/”Policyn”) när som helst, utan föregående meddelande. Exempelvis ändringar i rådande personuppgiftslagar eller tillkomst av ny lagstiftning, eller ändringar på Plattformen kan föranleda ändringar i Policyn. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande när Policyn ändras med begäran om förnyat samtycke.

Om Du har några frågor om denna Policy, vänligen kontakta info@sweddings.se.
Introduktion
Sweddings strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt i samband med att Du besöker, använder och/eller registrerar dig på Plattformen.

Policyn innehåller information om hur Vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar Dina personuppgifter. Policyn gäller för Sweddings webbplats, www.sweddings.se.

Syfte

Syftet med denna Policy är att informera Dig om Dina rättigheter, samt Våra riktlinjer och procedurer för behandling av de personuppgifter Vi samlar in om Dig genom Ditt användande av Plattformen och Våra Tjänster.

Samtycke

För att kunna använda Plattformen och de Tjänster Vi erbjuder krävs det att Du som Användare ger oss tillgång till vissa personuppgifter. Om Du inte vill ge oss tillgång till dessa uppgifter kommer Vi tyvärr inte att kunna ge Dig tillgång till hela eller delar av Plattformen och Tjänsterna.

Genom att använda Plattformen bekräftar Du att Du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna Integritetspolicy och till Vår behandling av Dina personuppgifter.

Du kan när som helst dra tillbaka Ditt samtycke genom att kontakta Oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla Dig hela eller delar av Plattformen och Tjänsterna.

Om barn under sexton (16) års ålder försett Oss med personuppgifter kommer Vi att radera uppgifterna så fort Vi blivit varse om detta. Vårdnadshavare uppmanas kontakta Oss i förekommande fall.

Personuppgiftsansvarig

Sweddings är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Sweddings är ansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt Användarvillkoren [https://sweddings.se/allmanna-villkor] samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

I det fall en Leverantör behandlar en Intressents personuppgifter på eller utanför Plattformen är denne personuppgiftsansvarig för Intressentens personuppgifter. För mer information om Leverantörens skyldigheter, vänligen se Våra Användarvillkor [https://sweddings.se/allmanna-villkor].

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk person, och som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Några exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling syftar till all användning av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Information som Användaren uppger

I samband med att en Användare använder Plattformen, en Intressent nyttjar Plattformens tjänster, eller en Leverantör skapar ett konto hos Sweddings lämnar denne personuppgifter som Vi samlar. Det är nödvändigt att Vi behandlar vissa personuppgifter för att kunna identifiera Leverantören, för att uppfylla kraven i Användarvillkoren, men även för att kunna ge Användaren en god upplevelse av Plattformen.

Som Användare av Plattformen kommer vi att behandla Dina personuppgifter, som inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Användarnamn
 • Lösenord (krypterat)
 • Företagsnamn
 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Operativsystem
 • Enhetstyp
 • Kommentarer och aktivitetsloggar
 • Mailtracking
 • Trafikdata
 • Betalningshistorik, inklusive datum och tid, draget belopp, betal- och kreditkortsinformation och andra relaterade transaktionsuppgifter.
 • Information om din användning av Våra Tjänster, exempelvis din sökhistorik och vilka sidor som besöks
 • Information om kontaktperson

Information som vi samlar in automatiskt

Genom att besöka Plattformen, använda Våra Tjänster eller interagera med innehåll vi delar med Användaren, samlar Vi automatiskt in information som skickas från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används. Informationen som delas kan endast associeras med Användaren om interaktion sker genom att vara inloggad på Plattformen.

Information som Vi samlar automatiskt inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Typ av enhet som används
 • IP-adress
 • Geografisk plats
 • Statistik om besök på Plattformen
 • Annonsdata

Så samlas informationen in

Vi behandlar personuppgifter som Du anger på Plattformen eller andra Tjänster som inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Kontaktformulär
 • Anmälan till nyhetsbrev
 • Kommentarsfält
 • Textfält när konto skapas

För vilka ändamål samlas informationen in?

Vi strävar efter att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att Du kan känna dig trygg med att information rörande Dig behandlas säkert och konfidentiellt.

Vi behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att Du ska kunna använda Plattformen och nyttja Tjänsterna.

Vi behandlar personuppgifter som Vi mottar direkt från Dig eller per automatik (exempelvis genom automatisk registrering via Våra servrar) för de ändamål som beskrivs i denna Policy samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av Plattformen, samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder.

Syftet med behandlingen av Dina personuppgifter är att underlätta, möjliggöra och förbättra användningen av Plattformen och Tjänsterna.

När Användaren uppger personuppgifter för att få tillgång till Plattformen, kommer Vi att behandla personuppgifterna för att:

 • ge Användaren tillgång till Plattformen,
 • skicka ut relevant information,
 • hantera kundtjänstärenden, och
 • analysera data i syfte att utveckla Plattformen och Vår marknadsföring.

Vi kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida Du inte gett Ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning.

Så lagras informationen

Informationen sparas hos FLAR AB (559429-3523) på deras servrar. För rådande avtal och villkor vänligen besök www.flargbg.se.

Informationen sparas fram till att Du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i två (2) år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så.

Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta Oss.

Så länge sparar vi personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge Vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. I det fall en Användare begär att personuppgifterna raderas, eller begär att kontot inaktiveras så anonymiseras eller raderas personuppgifterna så snart som möjligt, men senast fjorton (14) dagar efter Användaren inkommer med sådant önskemål. Personuppgifter kan i vissa fall komma ett bevaras inklusive men inte begränsat till:

 • Vi har ett berättigat intresse, exempelvis för att upprätthålla Användarvillkoren, hantera tvister eller driva in förfallna fakturor.
 • Det krävs enligt lag för att uppfylla bokförings- eller skatterättsliga bestämmelser.

Om ovanstående är aktuellt kommer endast nödvändiga personuppgifter att behandlas och endast så länge det är nödvändigt.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För rätt att behandla personuppgifter behöver man enligt lag ha rättslig grund för behandling. Det finns totalt sju (7) rättsliga grunder för behandling av personuppgifter och minst en ska vara uppfylld. Vi stödjer Vår behandling på följande grunder:

Samtycke
Vi behandlar vissa av Användarens personuppgifter om denne har lämnat samtycke. Detta kan exempelvis vara:

 • att förbättra Användarens upplevelse av Plattformen,
  att tillhandahålla personanpassade erbjudanden och tjänster,
 • att underlätta kontakt med Leverantörer och Intressenter på Plattformen,
 • att skicka anpassad marknadsföring, och
 • att svara på Användarens frågor, exempelvis via e-mail, telefon eller kontaktformulär.

Fullgörande av avtal
I det fall Du är Leverantör och har ett aktivt konto på Plattformen, behandlar Vi personuppgifter för att möjliggöra fullgörande av Våra åtaganden. Detta kan exempelvis vara:

 • att upprätthålla och administrera Ditt konto på Plattformen, och
 • att uppfylla Våra förpliktelser gentemot Dig enligt Våra Användarvillkor.

Berättigat intresse
I vissa fall kan vi behandla Användarens personuppgifter när Vi anser att Vårt intresse för att behandla personuppgifterna väger tyngre än Användarens fri- och rättigheter i förhållande till ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Det kan exempelvis vara:

 • att möjliggöra efterlevnad av Våra Användarvillkor, och
 • att analysera och övervaka Plattformen.

Rättslig förpliktelse
Vissa personuppgifter kräver lagen att Vi behandlar. Det kan exempelvis vara för:

 • att upptäcka och förhindra penningtvätt, bedrägeri, missbruk och säkerhetsincidenter, och
 • att efterleva betalnings-, bokförings- och skattelagstiftning.

Återkalla samtycke och radera personuppgifter

Om Du vill återkalla Ditt samtycke till behandling av Dina personuppgifter, eller vill att Vi raderar Dina personuppgifter ber Vi Dig att kontakta vår kundtjänst på info@sweddings.se med begäran om återkallning av samtycke eller radering av Dina personuppgifter.

Observera att genom att återkalla Ditt samtycke, alternativt begäran om att Vi raderar Dina personuppgifter, så kan det innebära att Vi inte kan ge Dig fortsatt åtkomst till Vår Plattform och Våra Tjänster.

Överföring av information till tredje part

Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje part.I händelse av att Vi lämnar ut personuppgifter till organisationer som utför tjänster å våra vägnar kommer Vi att kräva att dessa endast använder dessa personuppgifter i sitt tjänsteutövande gentemot Oss samt inhämta tillräckliga garantier från dessa för att Vi ska kunna oss trygga med att leverantörerna hanterar Dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt.

Samtliga tredjepartsleverantörer som Vi delar personuppgifter med är bundna att följa Våra riktlinjer för behandling av personuppgifter eller motsvarande standarder, samt efterleva de krav som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen.

Vid misstanke om att brott har begåtts kopplat till användningen av Plattformen eller Våra tjänster, kan personuppgifter Vi lagrat om Dig komma att överföras till relevanta myndigheter.

I händelse av att personuppgifter överförs till annan organisation i samband med fusion, finansiering, omorganisation eller likvidering av hela eller delar av Vår verksamhet, gör Vi det endast om de berörda parterna har ingått ett avtal där insamling, användning och delning av personuppgifter är begränsad till transaktionens syfte, inklusive en bestämmelse om huruvida transaktionen ska genomföras eller inte, samt då personuppgifterna endast ska användas av de berörda parterna i syfte att slutföra transaktionen. Om ett annat företag köper oss eller vår verksamhet eller våra tillgångar kommer detta företag att ha tillgång till personuppgifterna Vi samlat in. Företaget kommer även att åta sig de rättigheter och förpliktelser kopplade till Dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Då och då, och efter eget gottfinnande, kan Vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på Vår Plattform eller genom Våra Tjänster. Vi kan även ha länkar på våra hemsidor till andra hemsidor som inte kontrolleras av Oss. Dessa kopplingar erbjuds endast i orienteringssyfte. Dessa utomstående hemsidor har sina egna separata riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicierna på samtliga hemsidor Du besöker. Vi tar inget ansvar för någon av dessa hemsidors innehåll och aktiviteter.

Säkerhet

Vi tar skyddet av Dina personuppgifter på stort allvar. Därför gör Vi vårt bästa för att upprätthålla och vidta rimliga åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av Dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas på säkra nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskild åtkomst till sagda system, samt har underställt sig krav att hantera personuppgifter konfidentiellt. Vi använder oss av datasystem med begränsad åtkomst, placerade i anläggningar med fysiska säkerhetsåtgärder på plats.

Vi utvärderar löpande vår datainsamlings-, lagrings- och behandlingspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot otillåten åtkomst till våra datasystem.

Alla betalningar hanteras via en gateway-leverantör och därför varken lagras de eller behandlas av Våra servrar. Utöver det krypteras all information om betal- och kreditkort via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Om en av Våra anställda missbrukar Dina personuppgifter kommer att detta ses som en allvarlig överträdelse och resultera i att Vi vidtar disciplinära åtgärder, vilket kan innefatta uppsägning och/eller avslutat samarbete. Om en person eller organisation missbrukar personuppgifter de tagit del av för att kunna bistå Vårt tillhandahållande av tjänster och hemsidor, kommer detta att ses som en allvarlig överträdelse där Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder, vilket kan innefatta uppsägning av avtalet mellan oss och organisationen.
I händelse av avvikelser rörande Dina personuppgifter kommer Vi att meddela Dig via e-post inom 7 arbetsdagar.

Överföring av personuppgifter till utlandet

Dina personuppgifter kan överföras inom den europeiska ekonomiska gemenskapen EEG samt till andra länder som Europakommissionen anser har tillräckligt långtgående dataskyddslagstiftningar på plats i enlighet med artikel 45 i förordningen (EU) 2016/679. Ditt samtycke till denna integritetspolicy anses även utgöra samtycke för sådan överföring.

Dina rättigheter

Du som användare av Vår Plattform och övriga Tjänster har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt att få information om vilka uppgifter Vi behandlar om Dig och rätt att veta hur Dina personuppgifter behandlas. Du kan även begära rättelse av Dina personuppgifter, exempelvis om Du ändrar Ditt namn eller byter adress. Om Du har ett konto på Plattformen kan Du ändra många uppgifter på egen hand. Du kan också kontakta Oss, så hjälper Vi Dig att rätta Dina personuppgifter. Du har också rätt till radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna Vi sparar om Dig.

Du kan när som helst dra tillbaka Ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om Dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som vi måste behålla, exempelvis i enlighet med skattelagstiftning då Du är en betalande kund. Drar Du tillbaka Ditt samtycke kommer abonnemanget avslutas med 1 mån uppsägningstid.

Kontaktinformation

Om Du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om Du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, Vår behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring Vår behandling av personuppgifter, är Du välkommen att kontakta Oss på:
Telefon: 070-974 08 31
E-post: info@sweddings.se
Adress: Plockerotegatan 281, 422 57 Hisings Backa

Om Du inte tycker att vi behandlat Dig felaktigt, inte fått den hjälp Du har rätt till eller inte anser att Vi på ett korrekt sätt tillgodoser Dina rättigheter, har Du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter, Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på www.imy.se.

Denna integritetspolicy är framtagen av en jurist och publicerades den 28 november 2023.